گروه مطالبکودکان


اگر قرار است دادنزنيم، دعوا نكنيم، اخم نكنيم، تهديد و تنبيه نكنيم پس چگونه به فرزندانمان بياموزيم كار تو اشتباه است؟


كودكان تا شش يا هفت سالگي، منطق برايشان مفهومي ندارد چون عقل از حدود هفت سالگي ظاهر ميشود. بنابراين كودك تا سن هفت سالگي با ادامه مطلب